poslední aktualizace 27. 5. 2021

Zápis do 1. tříd v roce 2021

 

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd:

Všechny zapsané děti byly přijaty k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí a další informace obdržíte poštou v následujících dnech.

Od září 2021 otevřeme dvě první třídy, v každé z nich přivítáme přibližně dvacet prvňáčků.

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/20212
se koná od 6. 4. do 30. 4. 2021.

 

Letošní zápis proběhne v souladu s vládními protiepidemickými opatřeními dálkovou formou, a uskuteční se tedy bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Zákonný zástupce, který má zájem o zapsání svého dítěte do naší ZŠ, učiní následující kroky:

1. Vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář je ke stažení na našich stránkách) a připraví kopii rodného listu dítěte (tento dokument je podle letošních předpisů nově povinnou přílohou k žádosti). Tuto kopii zhotoví buď v "papírové" podobě (bude-li žádost doručena poštou nebo podána osobně ve škole), nebo jako sken (bude-li žádost podána elektronicky).

2. Zajistí doručení vyplněného dokumentu a kopie rodného listu v termínu od 6. 4. do 30. 4. 2021 škole jedním z následujících způsobů:

a) "klasickou" zásilkou prostřednictvím České pošty

b) prostřednictvím datové schránky (ID naší datové schránky: kyjmbi3)

c) v příloze e-mailu s digitálním podpisem

d) osobním podáním ve vrátnici školy (přístup je hlavním vchodem z ul. Na Planině),
a to od 6. do 30. 4. 2021 v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 h, případně je možné si doručení žádosti domluvit individuálně prostřednictvím e-mailu skola@planina.cz.

Rodičům našich budoucích prvňáčků nabízíme i možnost online videokonzultace s vedením školy a předsedkyní metodické komise pro 1. a 2. třídy, a to v pondělí 29. 3. 2021 od 16:00 h. Zájemci mohou do 25. 3. 2021 zaslat na e-mail skola@planina.cz zprávu s předmětem “VK zápis” - v ní uvedou, na kterou e-mailovou adresu by chtěli dostat pozvánku na tuto videokonzultaci. Na uvedenou adresu jim bude zaslán odkaz, pomocí něhož se budou moci připojit do videokonference v prostředí Microsoft Teams.

Kritéria posuzovaná při přijímání do 1. ročníku k základnímu vzdělávání v ZŠ Na Planině
(bodové hodnocení 4 – 3 – 2 – 1 bodů počínaje prvním kritériem):

(1) Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Na Planině, stanoveném platnou obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech základních škol

(2) Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4, jejichž starší sourozenec bude ve školním roce 2021/2022 žákem ZŠ Na Planině

(3) Děti, jejichž starší sourozenec bude ve školním roce 2021/2022 žákem ZŠ Na Planině

(4) Ostatní zájemci

V případě shodnosti pořadí se koná volba losováním.

Pro žádost o odklad povinné školní docházky je možné využít formuláře ke stažení na našich webových stránkách v sekci Pro rodiče – Formuláře. K této žádosti je dle školského zákona nutné přiložit stanovisko příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v naší škole, resp. o odkladu povinné školní docházky budou po ukončení zápisu rozesílána dle možností v květnu na adresy uvedené v žádosti o přijetí dítěte, resp. žádosti o odklad.

Věříme, že společně zvládneme zápis i za těchto mimořádných podmínek, a těšíme se na nové prvňáčky!

15. 3. 2021

Mgr. Filip Novák
ředitel školy

Místo osobní návštěvy - abyste měli představu...

  Pavilon pro 1. a 2. třídy ZŠ Na Planině (fotogalerie)
52 fotografií, které vám představí nejen učebny v pavilonu pro 1. a 2. třídy, ale také školní družinu, jídelnu a hřiště. Fotografie jsou z března 2021, proto jsou učebny bohužel prázdné...

Formuláře pro rok 2021

Žádost o přijetí do základního vzdělávání - zápisní lístek do 1. třídy (pdf)

Tento formulář můžete buď vytisknout a vyplnit ručně, nebo vyplnit přímo jako formulář pdf. K vyplnění doporučujeme standardní prohlížeč pdf formátu, vyplnění ve webovém prohlížeči (např. Chrome) není spolehlivé a neukládá změny.

Budete-li žádost odesílat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s digitálním podpisem, před odesláním prosím ověřte, zda je formulář skutečně vyplněný.

Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)

Tento formulář pro podání žádosti není povinný.

 

Další informace

 Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.
Po právní stránce je zápis přihláškou k základnímu vzdělávání nebo jinými slovy též žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

 Je nutné dítě zapsat, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Zápis musí absolvovat všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. Po podání žádosti můžete podat žádost o odklad.

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V námi zaslaném rozhodnutí o odkladu bude uvedeno, že dítě je zapsáno ke vzdělávání v naší škole, a termín, kdy má nastoupit školní docházku (tj. září příslušného roku).

 Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

Ano, podle školského zákona může. Viz citace z § 36, odstavce 3 zákona:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 Bydlíme ve spádové oblasti vaší školy, ale chceme dítě zapsat na jinou školu. Musíme vás o tom informovat?

Není to potřeba. Kapacitu 1. tříd připravujeme výhradně pro děti, které byly zapsány u nás. Škola mimo spádovou oblast, kam bylo dítě zapsáno, povinně hlásí přijetí takového žáka škole, v jejímž obvodu má žák trvalé bydliště. Takže při případném porovnání se seznamem šestiletých dětí v dané spádové oblasti je zřejmé, že rodiče svou zákonnou povinnost splnili.

 Musíme dítě znovu zapsat, i když má z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

Nemusíte. V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže není nutné tuto skutečnost opakovaně stvrzovat. V jiných letech sice doporučujeme návštěvu dítěte u zápisu, abyste si ověřili, zda odklad splnil svůj účel a abyste získali případné nové informace, ale za současné výjimečné situace je to zbytečné.

 Co v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí?

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je přesně stanoven zákonný termín a místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (například z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, jste povinni to neprodleně oznámit řediteli školy. Pokud tuto informaci škola nedostane, s nástupem dítěte do 1. třídy počítá. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy nenastoupí, znamená to pro školu komplikace.

 Můžeme absolvovat zápis na více školách současně, a teprve pak se pro jednu z nich rozhodnout?

Cílem zápisu je závazně přihlásit dítě k základnímu vzdělávání do konkrétní základní školy, proto je vícenásobný zápis nelogický a nemá oporu ani ve Správním řádu, ani v paragrafech o volbě školy obsažených ve Školském zákoně.

Zároveň připouštíme, že škola nemá žádnou možnost vícenásobný zápis dítěte nikde ověřit, natož aby mu mohla zabránit. Rodičům však musí být jasné, že dítě řádně přijaté na několik základních škol současně, zbytečně blokuje místo jiným dětem, které z kapacitních důvodů nemohly být přijaty.

Dokud tento stav nebude po právní stránce jednoznačně vyřešen, apelujeme na rodiče, aby svá rozhodnutí sdělovali školám co nejdříve, aby školy měly přesnou představu, kolik dětí do prvních tříd nastoupí.

To samozřejmě nemění nic na logické možnosti přehlásit dítě z jedné školy do druhé z naprosto pochopitelných důvodů, jakým je například stěhování.