poslední aktualizace 25. 4. 2018

Zápis do 1. tříd v roce 2018

Letošní zápis do 1. tříd se konal ve středu  4. 4. a ve čtvrtek 5. 4. 2018.

Náhradním termínem zápisu je úterý 24. 4. 2018 od 13:30 do 15:00 v Novém pavilonu ZŠ Na Planině.

Nebudete-li se moci dostavit ani v této době, informujte se o možnosti podání přihlášky (žádosti o přijetí) k základnímu vzdělávání písemnou formou (s termínem dle zákona do 30. 4.).

 Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.
Po právní stránce je zápis přihláškou k základnímu vzdělávání nebo jinými slovy též žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

 Kdy k zápisu?

Zápis se koná každý rok v dubnu (nově od roku 2017)
Termín zápisu bývá zveřejněn na této stránce.
Ihned po zápisu je stanoven také náhradní termín pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit v řádném termínu.
Mimořádné případy (rodina v zahraničí, stěhování do blízkosti školy ap.) lze vyřešit individuálně kontaktem s ředitelem školy.

 Kde se zápis koná?

Zápis probíhá v Novém pavilonu ZŠ Na Planině. Vchod do Nového pavilonu je vedle hlavního vchodu do školy, na samém konci ulice Na Planině (viz plánek).

 Co je třeba vzít s sebou?

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Předem také můžete vyplnit tzv. zápisní lístek, který je z právního hlediska žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Ten si můžete stáhnout zde:

zápisní lístek ve formátu doc

zápisní lístek ve formátu pdf

 Můžeme předem získat podrobnější informace o škole?

Mnohé informace získáte z těchto stránek, například na stránce Co nabízíme. Další informace můžete získat na předem avizovaném setkání. Osobně nebo telefonem si také můžete domluvit návštěvu školy ještě před zápisem (návštěva vyučování ovšem podle právních předpisů není možná). Na mnohé vaše dotazy vám můžeme odpovědět i mailem, využijete li naši adresu skola@planina.cz.

 Je třeba dítě na zápis nějak připravit?

Určitě ne. Zápis není žádná "přijímací zkouška", na kterou by se dítě mělo připravovat. "Výkon" dítěte u zápisu nemá žádný vliv na další hodnocení dítěte ve škole. A rozhodně není správné dítě strašit ve stylu: "Počkej, ve škole ti ukážou!

 Jak zápis probíhá?

Rychle, v klidu a bezbolestně. Hned po příchodu se vás ujmou zkušené učitelky, z nichž jedna s rodičem vyřídí potřebné formality, zatímco druhá během krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami ověří základní předpoklady pro školní docházku. Nejde o žádné složité "testování", které by dítě nějak stresovalo. Cílem kratičkého a nenásilného povídání je předem odhadnout, zda dítě bude mít s nástupem do školy vážnější problémy. Pokud ano, rodiče dostanou doporučení (nikoliv příkaz), jak dál postupovat.

 Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

Ano, podle školského zákona může. Viz citace z § 36, odstavce 3 zákona:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 Když přijdeme k zápisu, můžeme počítat se stoprocentní jistotou přijet?

Bohužel ne. Nástup silnějších populačních ročníků spolu s neuváženým snižováním kapacity škol v minulých letech zákonitě vede k tomu, že školy už nemohou garantovat přijetí úplně každému zájemci. Ani u nás nemůžeme vyloučit situaci, kdy nebudeme moci uspokojit  všechny žádosti o přijetí. Jednoznačnou přednost mají děti s trvalým bydlištěm v naší spádové oblasti (viz vyhláška hl. m. Prahy). Druhým kritériem v pořadí je bydliště na území MČ Praha 4. V případě přijímání dětí bydlících mimo naši spádovou oblast zohledňujeme i to, zda dítě má v naší škole sourozence ve vyšším ročníku.

 Co máme dělat, když je dítě v době zápisu nemocné?

Samozřejmě s ním do školy nechoďte a počkejte, až se uzdraví. Pak využijte náhradního termínu, jehož termín je zveřejňován na této stránce. V případě, že se nebudete moci zúčastnit ani tohoto náhradního termínu, domluvte se s paní učitelkou mgr. Martinou Říkovskou (osobně po konci vyučování, telefonicky nebo mailem na rikovska@planina.cz), která zápisy do 1. tříd organizuje. Druhou možností je kontaktovat přímo vedení školy. Určitě se dohodneme na řešení, který bude vyhovovat vám i nám.

 Bydlíme ve spádové oblasti vaší školy, ale chceme dítě zapsat na jinou školu. Musíme vás o tom informovat?

Není to potřeba. Kapacitu 1. tříd připravujeme výhradně pro děti, které byly zapsány u nás. Škola mimo spádovou oblast, kam bylo dítě zapsáno, povinně hlásí přijetí takového žáka škole, v jejímž obvodu má žák trvalé bydliště. Takže při případném porovnání se seznamem šestiletých dětí v dané spádové oblasti je zřejmé, že rodiče svou zákonnou povinnost splnili.

 Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili, abyste si ověřili, zda odklad splnil svůj účel a abyste získali případné nové informace.

 Co v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí?

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je přesně stanoven zákonný termín a místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (například z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, jste povinni to neprodleně oznámit řediteli školy. Pokud tuto informaci škola nedostane, s nástupem dítěte do 1. třídy počítá. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy nenastoupí, znamená to komplikace nejen pro školu, ale i pro rodiče.

 Můžeme absolvovat zápis na více školách současně a teprve pak se pro jednu z nich rozhodnout?

Podle správního řádu ne. Zápis není nezávazný "výběr na zkoušku". Absolvováním zápisu rodiče (zákonní zástupci) jednoznačně deklarují svou vůli dítě na danou školu přihlásit k plnění povinné školní docházky. Po zápisu navíc rodiče od ředitele školy obdrží oficiální rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, které je právně závazné a které zcela jednoznačně určuje, kdy a kde dítě zahájí povinnou školní docházku.

Zřizovatel školy (MČ Praha 4) má k dispozici seznamy dětí zapsaných do všech škol a snadno odhalí, kteří rodiče zapsali dítě na více než jednu školu.

Pouze ve výjimečných odůvodněných případech, kdy to z objektivních důvodů (například z důvodu stěhování) není možné, mohou rodiče škole, v níž dítě absolvovalo zápis, oznámit, že dítě do školy nenastoupí, a dodatečně zapsat dítě na školu jinou. (Viz odpověď na předcházejí otázku.)

 Co máme dělat, když jiná škola přijímá děti do 1. třídy až po absolvování přijímacích zkoušek? Můžeme pro jistotu dítě zapsat i u vás a teprve po rozhodnutí o přijetí na žádanou školu vám oznámit, že dítě na vaši školu nenastoupí?

Zákonní zástupci mohou zapsat dítě jen na jednu jedinou základní školu, a to na takovou, o níž se domnívají, že bude pro jejich dítě nejvhodnější. Jestliže taková škola při zápisu pořádá jakési "přijímací řízení" a dítě v něm neuspěje, teprve pak mohou zapsat dítě na školu jinou. Samozřejmě tímto postupem rodiče riskují, že na oné druhé škole v pořadí zájmu už budou první třídy po řádném zápisovém termínu naplněné, takže dítě bude zapsat na úplně jinou školu, kde ještě mají volná místa.